วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเมืองการปกครองการเมืองการปกครอง
      ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ


          ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน


การแบ่งเขตการปกครอง
ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด 2 เขตปกครองพิเศษ*และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ** โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละจังหวัด ได้แก่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น